Algemene voorwaarden

Artikel 1

DEFINITIES
DEFINITIES
DEFINITIES
 1. In deze Algemene Voorwaarden van Blovem hebben woorden, afkortingen en uitdrukkingen die geschreven zijn met een hoofdletter de betekenis zoals gegeven in artikel 1.3 van deze Algemene Voorwaarden of de betekenis die daaraan wordt gegeven in de overeenkomst.
 2. Het woord “inclusief” betekent inclusief zonder beperking van of afbreuk aan de algemeenheid van elke beschrijving, definitie, term of zin die aan dat woord voorafgaat. Daarnaast worden de afgeleiden van het woord “inclusief” dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
 3. Definities:
  “Consument”: de natuurlijke persoon, niet zijnde een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een professioneel bedrijf.
  “Klant”: een Consument, een bedrijf of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf
  en die een overeenkomst aangaat met Blovem of van plan is om de Producten van Blovem te kopen.
  “Blovem”: handelsnaam van de eenmanszaak, onder toezicht van het Nederlands recht, opgericht door Milou Nijskens, gevestigd op Lindenstraat 26, 6013RZ Hunsel, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 74281844.
  “Producten”
  : alle goederen die verkocht worden door Blovem via de website: https://www.blovem.nl
  “Website”: https://www.blovem.nl

Artikel 2

TOEPASSING
TOEPASSING
TOEPASSING
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere uitingen waaronder Blovem Producten aan de Klant zal leveren, tenzij door Blovem schrijftelijk anders is aangegeven. Alle aanbiedingen of verklaringen van Blovem zijn voor Blovem niet bindend, tenzij door Blovem schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen Blovem en Klant zijn overeengekomen.
 3. De Klant gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling voor de levering van Producten bij Blovem. Blovem heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de volgende bestelling door de Klant.
 4. De toepasselijkheid van enige van de inkoopvoorwaarden van de Klant of enige andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Blovem.
 5. Indien Blovem bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij de levering van producten, gebruikmaakt van een derde partij zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen Blovem en de Klant met elkaar overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het doel en de betekenis van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 3

AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN
 1. Alle aanbiedingen, voorstellen en kortingen van Blovem op de Website en in andere uitingen zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij door Blovem anders is vermeld.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij/ zij verstrekt aan Blovem, en waarop Blovem haar aanbod baseert.
 3. Blovem is niet aan haar aanbod gebonden wanneer een Klant had behoren te begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of schijffout bevat.
 4. Aanbiedingen en offertes van Blovem gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
 5. Indien Blovem een aanbieding, prijslijst of brochure verstuurt, is Blovem niet gehouden een bestelling te leveren of accepteren.

Artikel 4

ORDER ACCEPTATIE/ CONCLUSIE VAN DE OVEREENKOMST
ORDER ACCEPTATIE/ CONCLUSIE VAN DE OVEREENKOMST
ORDER ACCEPTATIE/ CONCLUSIE VAN DE OVEREENKOMST
 1. Een bestelling/ overeenkomst met een Klant komt tot stand op het moment dat Blovem de bestelling schriftelijk of per e-mail bevestigt, voor zover geen van de uitzonderingen in dit artikel van toepassing is.
 2. Blovem behoudt zich het recht om een bestelling van Klant niet de accepteren in het geval dat we bijvoorbeeld geen autorisatie voor betaling kunnen krijgen, verzendbeperkingen van toepassing zijn op een bepaald artikel, dat het bestelde artikel niet op voorraad is of wanneer er niet voldoen wordt aan onze kwaliteitscontrolenormen en wordt ingetrokken.
 3. Blovem behoudt zich het recht om elke bestelling te annuleren voordat deze wordt verzonden als we constateren dat de prijs onjuist is. In dat geval zullen we de Klant per e-mail op de hoogte stellen en de Klant de mogelijkheid geven om een nieuwe bestelling te plaatsen voor de juiste prijs. Als we geen contact met de Klant kunnen opnemen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 4. Een orderbevestiging door Blovem wordt beschouwd als een juiste en volledige weergave van de bestelling. Indien Blovem start met de levering van de Producten, of een factuur verstuurt, worden deze handelingen gelijkgesteld met een orderbevestiging.
 5. Indien Klant, niet zijnde Consument, de orderbevestiging niet binnen acht (8) dagen schriftelijk of per e-mail betwist, is Klant aan deze bevestiging gebonden.
 6. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van informatie die hij/ zij aan Blovem verstrekt op het moment van de bestelling. Blovem is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door Klant verstrekte informatie die niet volledig of juist is.

Artikel 5

LEVERING
LEVERING
LEVERING
 1. Blovem zal de bestelde Producten leveren op het adres dat de Klant heeft verstrekt aan Blovem.
 2. Zodra Blovem de bestelde Producten heeft verzonden, is het niet mogelijk voor de Klant om zijn/ haar adres te wijzigen.
 3. Klant betaalt de kosten voor de levering van de bestelde Producten, waarbij de kosten afhankelijk zijn van de locatie van de Klant en het aantal bestelde Producten. Blovem hanteert gratis verzendkosten bij bestellingen vanaf vijfenvijftig euro (€55,-) met een Nederlands afleveradres.
 4. PostNL verzorgt de distributie van de bestelde Producten met een Nederlands afleveradres, tenzij schriftelijk anders vermeld door Blovem.
 5. Alle bestellingen zijn volledig traceerbaar via de naar de Klant toegezonden trackingcode, tenzij schriftelijk anders vermeld door Blovem.
 6. De Producten zijn voor eigen rekening en risico vanaf het moment dat de Klant de Producten heeft ontvangen.

Artikel 6

LEVERINGSTERMIJ OF -DATUM
LEVERINGSTERMIJ OF -DATUM
LEVERINGSTERMIJ OF -DATUM
 1. Blovem zal proberen op basis van een inspanningsverplichting de Producten binnen een (1) tot drie (3) werkdagen na orderbevestiging in Nederland te leveren. Voor leveringen naar andere Europese landen is de bezorgtijd afhankelijk van het betreffende land en de koerier, hoewel het niet langer dan veertien (14) werkdagen na orderbevestiging zal duren. Elke door Blovem genoemde overeengekomen leveringsdatum- of termijn wordt door Blovem bepaald op basis van hun beste weten en de informatie die beschikbaar was op het moment van de orderbevestiging. Een leveringsdatum- of termijn is nooit een strikte leveringsdatum of -termijn en kan niet worden opgevat als een fataal termijn waardoor Blovem aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele door de Klant geleden schade.
 2. Indien Producten als gevolg van een vertraging in de levering niet in zijn geheel geleverd kunnen worden binnen drie (3) werkdagen, en ook niet in zijn geheel binnen een periode van eenentwintig (21) dagen na orderbevestiging, zal Blovem de Klant hiervan op de hoogte stellen en heeft de Klant het recht om de bestelling te ontbinden zonder kosten en zonder aansprakelijk te zijn tegenover Blovem. Na beëindiging zal Blovem het reeds door de Klant betaalde bedrag terugbetalen.
 3. Indien Blovem en Klant wel een strikte leveringstermijn of deadline overeenkomen, zal Blovem in geen geval in verzuim zijn nadat Blovem een ingebrekestelling met daarin een redelijk termijn om alsnog aan de opdracht te voldoen heeft verzuimd.
 4. Blovem is gerechtigd tot deellevering, tenzij Blovem en de Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of de aard van de order niet in deellevering voorziet. Bij deellevering dient de factuur voor deellevering te worden betaald volgens de betalingscondities op de factuur, tenzij Blovem en de Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7

PRIJS EN BETALING
PRIJS EN BETALING
PRIJS EN BETALING
 1. Alle prijzen op de Website, orderbevestiging en op alle documentatie of correspondentie zijn in euro’s en inclusief eventuele Belasting Toegevoegde Waarde.
 2. Tenzij anders vermeld, dient de Klant alle verschuldigde bedragen binnen zeven (7) dagen na de datum van orderbevestiging te betalen.
 3. Blovem is gerechtigd om een vooruitbetaling te vragen aan de Klant. De levering van Producten begint niet voordat de Klant het voorschot heeft betaald volgens artikel 6.2. In het geval dat Klant Consument is, is Blovem gerechtigd om vooruitbetaling van 100% te vragen.
 4. Indien de Klant de factuur betwist, moet hij het protest tegen de factuur indienen binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum, waarbij de redenen voor protest duidelijk en volledig vermeld zijn. Indien de Klant niet binnen voormelde termijn protesteert tegen de factuur, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard.
 5. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant in het geval van een Consument pas na aanmaning of aanmaning van Blovem tot betaling van het openstaande bedrag verschuldigd. Binnen veertien (14) dagen mogen de wettelijke (handels)rente en Blovem naast het totale bedrag dus alle buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Indien de Klant Consument is, kunnen door Blovem uitsluitend de wettelijke buitenrechtelijke kosten in rekening worden gebracht met een minimum van veertig euro (€40,-).
 6. Blovem is gerechtigd de levering van Producten op te schorten/ uit te stellen tot het moment dat Klant het openstaande bedrag inclusief rente en kosten volledig heeft voldaan.
 7. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na opdrachtbevestiging/ totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het directe gevolg zijn van Nederlandse wet- of regelgeving.
 8. Het is Blovem toegestaan de prijzen te verhogen na drie (3) maanden na opdrachtbevestiging/ totstandkoming van de overeenkomst indien deze een direct gevolg zijn van de Nederlandse wet- of regelgeving. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling/ overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8

HERROEPINGSRECHT CONSUMENTEN
HERROEPINGSRECHT CONSUMENTEN
HERROEPINGSRECHT CONSUMENTEN
 1. Consument heeft bij een online aankoop op de Website het recht de overeenkomst/ bestelling zonder opgaaf van redenen te ontbinden (“Herroepingsrecht”) binnen een bedenktijd (“Bedenktijd”) van veertien (14) dagen na ontvangst van het product. Blovem heeft het recht om de reden van annulering te vragen, maar Consument kan niet verplicht worden tot opgaaf van de reden.
 2. Indien Blovem aan de Consument de wettelijk voorgeschreven informatie over het Herroepingsrecht niet verstrekt of aan de Consument geen modelformulier voor herroeping ter uitvoering van het Herroepingsrecht verstrekt, eindigt de bedenktijd twaalf (12) maanden na de Bedenktijd genoemd in artikel 8.1.
 3. Indien Blovem aan de Consument binnen twaalf (12) maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd het in artikel 8.2 genoemde modelformulier voor herroeping verstrekt, eindigt de Bedenktijd veertien (14) dagen nadat de Consument de infromatie ontvangt en/ of het modelformulier voor herroeping ontvangt.
 4. Artikel 8.1 is ook van toepassing op Klanten, niet zijnde een Consument.

Artikel 9

VERPLICHTINGEN VOOR CONSUMENT TIJDENS BEDENKTIJD
VERPLICHTINGEN VOOR CONSUMENT TIJDENS BEDENKTIJD
VERPLICHTINGEN VOOR CONSUMENT TIJDENS BEDENKTIJD
 1. Consument zal gedurende de Bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product alleen uitpakken en inspecteren voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product te beoordelen. Het uitgangspunt voor de beoordeling door de Consument is de inspectie die Consument zou uitvoerne bij aankoop van het Product in een fysieke winkel. Tijdens deze Bedenktijd mogen items niet gedragen of gewassen worden.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het directe gevolg is van oneigenlijk gebruik buiten het gebruik dat is toegestaan in artikel 9.1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor enige waardevermindering op grond van artikel 9.2 indien Blovem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de benodigde informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.
 4. Artikel 9.1 en 9.2 zijn ook van toepassing op Klanten, niet zijnde een Consument.

Artikel 10

NAKOMING HERROEPINGSRECHT CONSUMENT
NAKOMING HERROEPINGSRECHT CONSUMENT
NAKOMING HERROEPINGSRECHT CONSUMENT
 1. Indien Consument gebruikmaakt van zijn Herroepingsrecht dient hij/ zij Blovem binnen de Bedenktijd op de hoogte te stellen door middel van het modelformulier voor Herroeping via https://www.blovem.nl/klantenservice/retouren of door middel van een andere ondubbelzinnige/ duidelijke verklaring aan klantenservice@blovem.nl
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 10.1 genoemde melding, zendt de Consument het Product naar: Blovem, Lindenstraat 26, 6013 RZ Hunsel, Nederland ter attentie van Retour Webwinkel.
 3. Blovem heeft een service- en retourbeleid: https://www.blovem.nl/klantenservice/retouren
 4. De Consument heeft het product in ieder geval op tijd geretourneerd als hij het product terugstuurt voor het einde van de Bedenktijd.
 5. De Consument retourneert het Product terug met alle geleverde accessoires, inclusief maar niet beperkt tot de bijgevoegde zegel, in originele staat (niet gedragen en niet gewassen) , conform de redelijke en duidelijk instructies van Blovem: plaats de artikelen in de originele verzenddoos of een andere stevige kartonnen doos. Vul het retourformulier in en doe het in de doos. Sluit de doos en plak deze stevig vast. Nadat het retourformulier digitaal of via e-mail is verzenden, stuurt de Consument het pakket naar: Blovem, Lindenstraat 26, 6013 RZ Hunsel, Nederland ter attentie van Retour Webwinkel.
 6. Her risico en de bewijslast voor de tijdige en juiste uitvoering van het Herroepingsrecht berust zich bij de Consument.
 7. Consument betaalt de kosten voor het retourneren van het Product aan Blovem.
 8. Wanneer de Consument de Producten retourneert die een gratis geschenk bevatten dan hoort de Consument dit bij de retourzending te voegen, anders wordt het terugbetalingsbedrag aangepast om de verkoopprijs van het gratis geschenk af te trekken.
 9. Dit artikel is ook van toepassing op Klanten die geen Consument.

Artikel 11

HERROEPINGSRECHT: VERPLICHTINGEN BLOVEM
HERROEPINGSRECHT: VERPLICHTINGEN BLOVEM
HERROEPINGSRECHT: VERPLICHTINGEN BLOVEM
 1. Als Blovem de in artikel 10.1 genoemde melding ontvang zal Blovem de annulering onverwijld schriftelijk of per e-mail bevestigen.
 2. Blovem al alle betalingen di de Consument aan Blovem heeft gedaan in verband met de annulering van het Product terugbetalen en zal tevens eventuele bezorgkosten vergoeden die aan de Consument in rekening zijn gebracht voor het Product (mits niet alle bestelde Producten geretourneerd worden), binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van de annulering. Blovem heeft recht betaling op te schorten totdat Consument aantoont dat het Product aan Blovem is teruggezonden.
 3. Terugbetaling door Blovem geschiedt door middel van hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling geschiedt zonder kosten voor de Consument.
 4.  Indien levering vna het Product door BLovem heeft plaatsgevonden via een duurdere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Blovem de meerkosten boven de standaardkosten niet terug te betalen.
 5. Dit artikel is ook van toepassing op Klanten die geen Consument zijn.

Artikel 12

EIGENDOM EN RECHTEN
EIGENDOM EN RECHTEN
EIGENDOM EN RECHTEN
 1. Alle aan de Klant geleverde Producten blijven eigendom van Blovem totdat alle bedragen die de Klant uit hoofde van de overeenkomst aan Blovem verschuldigd is, volledig zijn betaald.
 2. Alle rechten uit dit artikel gaan op Klant over onder de voorwaarde dat Klant de overeengekomen bedragen tijd en volledig betaalt.

Artikel 13

OVERMACHT
OVERMACHT
OVERMACHT
 1. Blovem is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Blovem en Klant overeengekomen garantieverplichtingen, en is niet aansprakelijk voor enige schade indien zij door overmacht verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede verstaan: een situatie van overmacht van de eigen leveranciers van Blovem, het in gebreke blijven van door Blovem ingeschakelde secundaire leveranciers in opdracht van de Klant om naar behoren te voldoen aan hun verplichtingen, de gebrekkigheid van items, hardware, software of materialen die zijn geleverd door derder die Blovem geïnstrueerd heeft aan Klant om te gebruiken, overheidsmaatregelen, stroomstorting, storingen aan internet, computernetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkdruk, staking, algemene vervoersproblemen en het niet beschikbaar hebben van een of meer personeelsleden.
 2. Indien een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn jegens de andere partij. De Klant is niet gerechtigd de betaling vande reeds door Blovem geleverde Producten op te schorten of uit te stellen en Blovem zal indien nodig een factuur sturen naar de Klant voor deze Producten.

Artikel 14

GARANTIE
GARANTIE
GARANTIE
 1. De geleverde Producten worden geacht te voldoen aan de specificaties die Blovem en Klant in de overeenkomst/ order zijn overeengekomen, tenzij Klant het tegendeel bewijst. Bij aflevering zijn de Producten in ieder geval geschikt voor normaal gebruik.
 2.  Klant heeft de verplichting de Producten bij aflevering te inspecteren. Klant heeft de plicht om de hoeveelheid en/ of kwaliteit van Producten te onderzoeken en te onderzoeken of de hoeveelheid en/ of kwaliteit voldoet aan de overeengekomen eisen uit de overeenkomst/ opdracht.
 3. Indien Klant van mening is dat de afgeleverde Producten niet aan de overeengekomen eisen voldoen, dient hij/ zij Blovem schriftelijk op de hoogte te brengen met alle relevante details binnen veertien (14) dagen nadat de Klant de gebreken/ tekortkomingen van de Producten heeft geconstateerd. De melding van de Klant dient bewijs te bevatten dat de geleverde Producten niet voldoen aan de overeengekomen eisen.
 4. Klant zal op eerste verzoek van Blovem het gebrekkige Product ter inzage te sturen naar Blovem te Hunsel: Blovem, Lindenstraat 26, 6013RZ Hunsel, Nederland ter attentie van Retour Webwinkel.
 5. Klant zal te allen tijde de nodige zorg dragen voor de defecte Producten en in het geval dat de Klant de Producten moet terugsturen, zorgt hij voor voldoende Verpakking om extra schade te voorkomen.
 6. Klant die geen Consument is, is niet gerechtigd de betaling van de geleverde Producten op te schorten of uit te stellen.

Artikel 15

INTELLECTUEEL EIGENDOM
INTELLECTUEEL EIGENDOM
INTELLECTUEEL EIGENDOM
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die Blovem uit hoofde van de overeenkomst aan de Klant verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, patenten, auteursrechten, ontwerprechten, handelsgeheimen, logo’s, software, broncodes, databestanden, hardware of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en gerelateerd voorlopig ontwikkeld materiaal blijven exclusief berusten bij Blovem, haar licentiegevers of haar leveranciers. De Klant verkrijgt alleen die gebruiksrechten die expliciet zijn toegekend in de overeenkomst/ bestelling, deze Algemene Voorwaarden en de wet. Alle gebruikersrechten die aan de Klant worden verleend zijn niet exclusief, niet overdraagbaar, niet beschikbaar voor derden en niet (sub)licentieerbaar.

Artikel 16

AANSPRAKELIJKHEID
AANSPRAKELIJKHEID
AANSPRAKELIJKHEID
 1. De totale aansprakelijkheid van Blovem wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst/ bestelling of om enige andere reden, waaronder uitdrukkelijk begrepen het niet nakomen van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade: niet meer dat het bedrag van de overeenkomst/ bestelling (exclusief BTW indien Klant geen Consument is) of een deel van de overeenkomst/ bestelling (bijvoorbeeld het betreffende gebrekkige Product van de Klant) waaruit de aansprakelijkheid van Blovem uit voortvloeit.
 2. Blovem is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de geleverde Producten door Klant of voor het gebruik van geleverde Producten voor een doel waarvoor het Product of de Dienst niet geschikt is.
 3. Behalve waar uitvoering door Blovem blijvend onmogelijk is, is Blovem alleen aansprakelijk als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de Klant Blovem onmiddellijk schriftelijk in gebreke stelt met daarbij een redelijk termijn in waarvan de inbreuk kan worden verholpen, en Blovem na deze periode nog steeds toerekenbaar niet aan haar verplichtingen voldoet. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Blovem in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is in alle gevallen dat de Klant Blovem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan, schriftelijk op de hoogte is gesteld van het verlies of de schade vaststelling van de schade door de Klant. Eventuele schadeclaims tegen Blovem vervallen door het enkele verloop van twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de claim ontstond.
 5. De uitsluitingen en beperkingen op de aansprakelijkheid van Blovem, zoals beschreven in de voorgaande paragrafen van dit artikel hebben geen invloed op de vorige uitsluitingen en beperkingen op de aansprakelijkheid van Blovem zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.
 6. De hierin genoemde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolgd is van opzet of bewuste roekeloosheid van Blovem, haar directie of medewerkers.

Artikel 17

PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING
PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING
PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING
 1. Blovem behandelt alle persoonlijke gegevens (gegevens die direct of indirect leiden tot de identificatie van een natuurlijk persoon) volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Blovem heeft een privacybeleid: https://www.blovem.nl/privacybeleid
 2. Indien Blovem gehouden is tot het voorzien in enigerlei vorm van informatiebeveiliging, zal deze beveiliging voldoen aan de specificiaties omtrent veveliging die tussen Blovem en de Klant schriftelijk zijn overeengekomen. Indien in de overeenkomst geen expliciete omschrijving van beveiligingsmaatregelen is opgenomen, zullen de beveiligingsmaatregelen van een zodanig niveau zijn dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten die samenhangen met de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen niet onredelijk zijn.
 3. Alle door de Klant verstrekte persoonsgegevens worden door Blovem uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst/ bestelling inclusief deze Algemene Voorwaarden en worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor het uitzoeren van de overeenkomst/ bestelling en de doelen die daarin zijn afgesproken.
 4. Blovem neemt redelijke zorg om hun website te beveiligen. Alle transacties op de Website worden verwerkt met Mollie Payments, een veilige online betalingsgateway die de kaartgegevens van de Klant versleutelt in een beveiligde host omgeving. Als een Klant een geregistreerde gebruiker van Blovem is, worden zijn/ haar bankgegevens veilig op de systemen van Blovem opgeslagen. Deze gegevens worden volledig versleuteld en alleen gebruikt om kaarttransacties te verwerken die de Klant heeft geïnitieerd.
 5. Om ervoor te zorgen dat de verzendervaring van de Klant veilig, eenvoudig en beveiligd is, maakt Blovem gebruik van Secure Socket Layer (SSL) -technologie. Bovendien neemt Blovem redelijke zorg, zoor zover het binnen haar macht ligt, om de details van de bestelling en betaling van de Klant veilig te houden, maar bij afwezigheid van nalatigheid van de kant van Blovem kan Blovem niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat de Klant mogelijk maakt als een derde partij ongeautoriseerd toegang krijgt tot alle gegevens die de Klant verstrekt bij het openen van of bestellen via de Website.

Artikel 18

BEËINDIGING WEGENS OVERTREDING
BEËINDIGING WEGENS OVERTREDING
BEËINDIGING WEGENS OVERTREDING
 1. Zowel Blovem als Klant zijn slechts bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst indien de andere partij in alle gevallen na schriftelijke ingebrekestelling zoveel mogelijk details verstrekt en een redelijke termijn stelt aan waarvan de schending kan worden verholpen, toerekenbaar niet voldoet aan de fundamentele verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. De betalingsverplichtingen van de Klant en alle andere verplichtingen to medewerking die worden opgelegd aan de Klant of aan een door de Klant in te schakelen derde, zullen in alle gevallen worden beschouwd als fundamentele verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 2. Zowel Klant als Blovem is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk te beëindigen indien aan de andere partij, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, in geval van liquidatieverzoek wordt aangevraagd ten aanzien van de andere partij, indien het bedrijf van de andere partij wordt geliquideerd, het faillissement van het bedrijf van de andere partij wordt verklaard of het bedrijf van de andere partij wordt beëindigd om andere redenen dan wederopbouw of fusie van bedrijven, of indien er sprake is van een verandering in het individu of de directie die beslissende zeggenschap heeft over het bedrijf van de Klant. Blovem is in geen gevallen verplicht om reeds ontvangen bedragen terug te betalen of enige schadevergoeding te betalen in geval van een dergelijke beëindiging.

Artikel 19

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 1. Op de overeenkomsten tussen Blovem en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Blovem en e Klant mochten ontstaan op grond van een tussen BLovem en Klant gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland.
 3. De Consument heeft in afwijking van artikel 19.2 het recht een geschil tussen partijen voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechten, mits Consument eerst heeft geprobeerd het geschil met Blovem op te lossen.

Join Blovem’s Best Friends

Blovem’s Best Friends

Als onze beste vriendin word je als eerste in 
de watten gelegd en ben je altijd up-to-date.

Als onze beste vriendin word je als eerste in de watten gelegd en ben je altijd up-to-date.